De Computerrotonde

Social Return op het snijvlak van duurzaamheid, zorg, MVO en arbeid.

In ons dagelijks leven maken wij met zijn allen steeds meer gebruik van apparatuur gemaakt van of met schaarser wordende grondstoffen. Deze grondstoffen komen veelal in ons afval terecht en worden verbrand, gestort op vuilnisbelten of naar het buitenland verzonden voor verwerking en storten. Met het schaarser worden van grondstoffen is het voor ons belangrijk hier zuinig mee om te gaan en grondstoffen terug te winnen om ze opnieuw voor apparaten en producten te gebruiken.

Onze snel veranderende en vergrijzende maatschappij vraagt om steeds meer initiatieven die ontzorging van groepen mensen nastreven. Onze door automatisering gedomineerde dagelijkse werkelijkheid wordt steeds meer een uitdaging voor grote groepen uit de samenleving zoals ouderen, mensen met een zorgvraag en mensen met een kleine beurs en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wat is daarbij de uitdaging en wat betekent in deze gevallen ontzorging voor deze specifieke groepen. De uitdaging ligt er in om hen in staat te stellen om de, toenemend noodzakelijke, aansluiting op de digitale snelweg met het internet niet te verliezen of zelfs tot stand te brengen. Maar ook om mensen in een achterstandspositie qua mogelijkheden tot arbeidsmatig participeren, competenties aan te reiken die deze achterstand effectief kunnen verkleinen.

Het Urban Mining project “De Computerrotonde” is volledig gebaseerd op duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en coöperatieve samenwerking van alle betrokken partijen gedurende de levenscyclus van producten. Maar het geeft ook een directe koppeling naar armoedebeleid, sociale activering en participatie. De gedachte is om een evident knelpunt voor de toekomst om te buigen naar een kans, naar meer kansen. De Computerrotonde zorgt ervoor dat er dwarsverbanden worden gelegd tussen alle voornoemde aandachtpunten.

Wat betekent dit nu concreet:

De Computerrotonde zamelt gebruikte ICT apparatuur in, in eerste instantie op gemeentelijke niveau. Denk daarbij onder andere aan computers, computerschermen, laptops en tablets. Deze apparatuur wordt na screening verdeeld in herbruikbare apparatuur en te demonteren apparatuur. Bij de start van het project ligt de focus op afgeschreven ICT apparatuur van bedrijven, instellingen en organisaties en (semi) overheden. Het project start met het opzetten en inrichten van, gecontroleerd hergebruik en recycling van ICT apparatuur op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde wijze. Met een volledig transparante verantwoording van de verschillende stromen in opbrengsten en bestemming. Dit wordt direct gevolgd door directe inzameling en de verdere ontwikkeling van Urban Mining. Het doel is om 100% van alle grondstoffen terug te winnen in een vorm die hernieuwd gebruik mogelijk maakt.

Na reparatie en aanpassingen is apparatuur vaak nog goed inzetbaar en wordt de levensduur verlengd. Defecte apparatuur kan, met behulp van hedendaagse technieken, voor bijna 100% worden gerecycled. Hiervoor gescreende computerapparatuur kan na reparatie uitstekend  beschikbaar worden gesteld aan de genoemde doelgroepen. Doel hierbij is het verkleinen van een afstand tot het internet, de vaak vereiste toegang biedend tot online diensten. Alle resterende apparatuur zal vakkundig worden gedemonteerd en de separate onderdelen zorgen voor een grote(re) recyclewaarde. Het proces hiervoor kan als leerwerktraject worden ingezet ten behoeve van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt of personen met een specifieke arbeidsbeperking. Hierdoor betrekken wij ze in de ontwikkeling van nieuwe werkvormen in de circulaire economie. Hiermee bieden wij deze doelgroep een potentiele en maatschappelijk zeer verantwoorde voorsprong in deze snel groeiende tak van de werkgelegenheid.

Het Urban Mining project wordt uitgevoerd met partners welke zich inzetten voor participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De Computerrotonde omvat een nieuwe manier van ketensturing die de gebruiker of consument centraal stelt, een systeem waarmee de consument/gebruiker (gezamenlijk) meer kan doen dan alleen maar betalen van verwijderingsbijdragen en inleveren. Een systeem dat in de keten schakelt, uit naam van gebruikers met andere spelers in de keten zoals producenten, recyclers, etc.. Een systeem waarin informatie bij elkaar wordt gebracht om stromen te kunnen volgen, te kunnen sturen, informatie uit te wisselen. Daarmee heeft de consument/gebruiker meer mogelijkheden om zelf sturing te geven aan wat er met de apparatuur gebeurt. Dat is vormgegeven in enkele diensten waarvan gebruik gemaakt kan worden en die zich richten op de verschillende levensfasen van gebruik. De voor dit systeem speciaal opgerichte Computerrotonde richt zich zowel op de zakelijke gebruiker als consumenten, primair op ICT.

Zoals reeds aangegeven zouden wij graag verder met u willen inzoomen op de wijze waarop uw organisatie invulling kan geven aan het innovatie projectvoorstel voor het inrichten van een lokale Computerrotonde.

Hier wil ik graag meer over weten

Terug naar Programma’s, diensten en projecten